Mascot là gì?

Mascot theo được hiểu theo nghĩa Tiếng Việt là linh vật - là động vật hoặc thực vật hay những...